top of page

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 

Asianajotoimisto E. Galle, seur. Oy

Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Y-tunnus 1460334-7

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

 

Asianajaja, varatuomari Elina Hirvonen

sähköposti: elina.hirvonen(at)galle.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Asianajotoimisto E. Galle Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Asianajotoimisto E. Galle Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Asiakasrekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välittömästi liittyviä muita henkilötietoja, joita voivat olla asiakkaan vastapuolet, yhteistyökumppanit ja näiden asiamiehet ja neuvonantajat.

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuraavissa käyttötarkoituksissa:

- Asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta;

-  Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa;

-  Lakiin perustuvien viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.

Asianajotoimisto E. Galle Oy käsittelee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamista varten.

Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan yksityishenkilöasiakkaiden sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöjen henkilötietoja.

Rekisteriin tallennetaan muun muassa seuraavanlaisia henkilötietoja:

-        Etu- ja sukunimi

-        Osoite

-        Puhelinnumero

-        Sähköpostiosoite

-        Henkilötunnus

-        Toimeksiannon laatu

-        Muut tarpeelliset yhteystiedot

 

sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden työnantaja ja tehtävänimike

 

Lisäksi rekisteriin tallennetaan muun muassa toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyviä tietoja sisältäen asiakkaiden vastapuolet, mahdollista vakuutusta ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja, palvelujen ostoon ja maksuihin liittyviä tietoja, muistiinpanoja, tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöiden osalta rekisteröidyltä itseltään ja yritysasiakkaiden osalta yrityksen yhteyshenkilöltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muilta tahoilta, kuten väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista vastaavaista yksityisistä ja julkisista rekistereistä. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös muiden Asianajotoimisto E. Galle Oy:n tai rekisteröityjen yhteistyökumppanien, esimerkiksi vakuutusyhtiön toimittamia tietoja.

7.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisen säädöksen perusteella eikä niitä käytetä muuhun kuin tässä selosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät vain Asianajotoimisto E. Galle Oy:n erikseen määrittelemät henkilöt. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy ainoastaan erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä tai yhteistyökumppanilla. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

10. Profilointi

Asianajotoimisto E. Galle Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Asianajotoimisto E. Galle Oy:n asiakasrekisteriin on tallennettu tai saada tietää, että rekisteriin ei ole tallennettu häntä koskevia tietoja, sekä saada jäljennös häntä koskevista asiakastiedoista.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua, poistettua tai täydennettyä häntä koskeva, henkilötietojen käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Asianajotoimisto E. Galle Oy:n kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön. Pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Asianajotoimisto E. Galle Oy:n toimistolla.

Asianajotoimisto E. Galle Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Justice
bottom of page